1
Nhưng nếu gặp phải Tuần Triệt hay hung tinh ám thì công danh trắc trở, hay gặp tai họa.
Khi có được nền tảng tốt thì khả năng của bạn là bất khả chiến bại.

Comments

Who Upvoted this Story